Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2193 c7f2 390
Reposted frommeem meem viabanshe banshe
5088 7ba3 390
Reposted fromzielono zielono viabanshe banshe
0640 85c2 390
Reposted fromkjuik kjuik viabanshe banshe
1979 93e6 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabanshe banshe
8432 6a44 390
how to disappear completly.
Reposted fromrol rol vianikotyna nikotyna
5336 7589 390
?
9137 6290 390
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viasininen sininen
1377 02dd 390
Reposted frompiehus piehus viaidzsobie idzsobie
5333 4a04 390
a siedne...
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viabanshe banshe

Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.

— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromMissMurder MissMurder vianikotyna nikotyna
5138 1766 390
9321 3c45 390
Reposted fromFlau Flau viatilde tilde
Reposted frompjoter pjoter viaszydera szydera
Po prostu jesień: dużo piękna, trochę smutku.
— Jerzy Broszkiewicz, "Wielka, większa i największa"
6516 1588 390
Pierwsza strona "Nagich wierszy" Krystyny Gucewicz kupionych na ulicy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl