Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4560 ce0a 390
Reposted fromolass olass viabanshe banshe
7672 734e 390
Reposted fromtwice twice viabanshe banshe
6911 368e 390
Reposted fromgirls-and-cats girls-and-cats viabanshe banshe
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę , żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath
Reposted fromsercowisko sercowisko viabanshe banshe
2845 f10b 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabanshe banshe
0961 989d 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamrrru mrrru
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy
— Kaja Kowalewska
Reposted fromempathetic empathetic viasmutnazupa smutnazupa
0199 c853 390
Reposted fromurbanatrophy urbanatrophy viaszydera szydera
5952 47f3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
7239 a95a 390
Reposted fromzusnA zusnA viabanshe banshe
7218 2866 390
Anna Świrszczyńska
Reposted fromwelneks welneks viabanshe banshe
#Her movie 📺❤️
Reposted fromweightless weightless vialugola lugola
9895 257b 390
Reposted frombalsam-dla-duszy balsam-dla-duszy vialugola lugola
5422 ca33 390
Reposted fromrol rol viaznikajac znikajac
Conversations with Other Women (2005)
Reposted frombutterbeer butterbeer viabanshe banshe
2185 6d36 390
Reposted fromheadypetrichor headypetrichor viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl