Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5339 fd0e 390
Reposted fromlittlestories littlestories viaslowdive slowdive
ewelina lebida collages
Reposted frometerycznosc eterycznosc viaslowdive slowdive
1626 0cd5 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaslowdive slowdive
Abusive Baloons
Reposted fromxal xal vianastypsychotic nastypsychotic
1227 114a 390
Bogdan Zadura
  
Reposted fromfandoms fandoms viaszydera szydera
8414 1da6 390
Reposted fromkulamin kulamin viaszydera szydera
6654 3b03 390

clubpunk:

The lines and symmetry in this though. It’s pornographic 

Reposted fromsamwilson samwilson viaszydera szydera
1617 5930 390
Reposted fromkokkosowa kokkosowa viaszydera szydera
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
6919 38e2 390
Reposted fromavsom avsom viaszydera szydera
9953 f91e 390
Reposted frommoreshadows moreshadows viascorpix scorpix
5778 5392 390
Reposted fromnightmvre nightmvre viaburdel burdel
(...) jestem od trzech dni przywalony po prostu górą czarnej melancholii, jakiegoś najwstrętniejszego rodzaju weltschmerzem (...).
— Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabrzask brzask
Wszystko jest coraz bardziej za późno.
— mrożek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
7497 7314 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
2466 f18a 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
6073 d361 390
Reposted fromrol rol viabrzask brzask
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl